Takashi Yoshimatsu – Pleiades Dances, Kyoko Tabe

by Vertebrata